ZAKŁAD PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW
język angielskiHome
aktualności badania przemysł edukacja szukaj kontakt mapa serwisu 

:: Przemysł ::

:: Szkolenia
- Rejestracja
:: Ekspertyzy
:: Oprogramowanie
:: Linki

:: Aktualności ::

:: Konferencje
:: Publikacje

:: Logowanie ::

Login:

Password:

Ekspertyzy

Zakład Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oferuje usługi z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji pracujących w warunkach działania wysokiej temperatury i ciśnienia oraz złożonych obciążeń i agresywnego środowiska. Zakres usług obejmuje również analizę przyczyn zniszczenia i awarii oraz ocenę stanu powypadkowego urządzeń łącznie z propozycją naprawy.

Zespół od wielu lat wykonuje opracowania i ekspertyzy na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego PKN ORLEN S.A. oraz grupy innych organizacji przemysłowych jak:

Mostostal Warszawa
Mostostal Siedlce
ABB Zamech
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kaeser Kompressoren
Azoty Puławy
PERN "Przyjażń"
Elektrim MEGADEX

Zakres usług świadczonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej obejmuje:

Badania struktury materiałów
- mikroskopia świetlna
- mikroskopia scaningowa
- transmisyjna mikroskopia elektronowa
- mikroanaliza rentgenowska
- mikroskopia sił atomowych
Badania właściwości materiałów
- badania wytrzymałościowe
- badania zmęczeniowe
- badania odporności na korozję
- badania właściwości fizycznych
Badania nieniszczące
- metodą emisji akustycznej
- badania struktury metodą replik
- badania struktury przenośnym mikroskopem optycznym
- metodą ultradźwiękową
- metodą prądów wirowych
- badania twardości
Analiza i ustalanie przyczyn awarii
Modelowanie pół naprężeń/odkształceń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych
Likwidacja szkód
Szczegółowy zakres usług obejmuje następujące zagadnienia :

Ocena mikrostruktury materiałów

Jakościowy opis mikrostruktury z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych obrazowania mikrostruktury i składu chemicznego (w tym, w mikroobszarach)
Ilościowy opis elementów mikrostruktury materiałów z wykorzystaniem analizatorów obrazów i nowoczesnych metod numerycznych
Analiza faktograficzna powierzchni przełomów
Opracowanie założeń materiałowych i projektowych do oceny właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury stali wykorzystywanych w konstrukcjach urządzeń ciśnieniowych pracujących w warunkach ekstremalnych

Analiza warunków pracy urządzeń ciśnieniowych

Opis właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury materiałów do budowy urządzeń ciśnieniowych
- makro i mikroanaliza składu chemicznego
- analiza składu fazowego
- jakościowy opis mikrostruktury materiału z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, elektronowej mikroskopii prześwietleniowej i elektonowej mikroskopii skaningowej
- ilościowy opis elementów mikrostruktury
- wyznaczenia podstawowych parametrów wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i w temperaturach podwyższonych i obniżonych
- wyznaczenie odporności na pękanie
- pomiary twardości
- określenie współczynnika intensywności naprężeń KIc, całki J

Charakterystyki materiałów w stanie wyjściowym pod kątem ich monitorownia w procesie zmiennych nieproporcjonalnych obciążeń
- wyznaczenie właściwości fizycznych materiału metodami ultradźwiękowymi (tłumienie i iloraz prędkości fali)
- wyznaczenie parametrów materiału do badań metodą prądów wirowych

Kompleksowa ocena obiektów i instalacji przemysłowych metodą emisji akustycznej

Metody wczesnego wykrywania pęknięć w materiale poddanym złożonym, obciążeniom

Wykonanie badań zmęczeniowych z monitoringiem ciągłym zmian właściwości fizycznych materiału metodami ultradźwiękowymi, prądowirowymi,
Wykonanie opisu właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury materiału na różnych etapach cyklu zmęczeniowego
- inicjacja uszkodzeń
- łączenie uszkodzeń
- inicjacja szczeliny
- kształtowanie się dominującego pęknięcia

Wyznaczenie charakterystyk materiału w kontekście wpływu zmiennych obciążeń na właściwości i mikrostrukturę badanych stali
- opis zmian mikrostruktury materiału pod wpływem zmiennych obciążeń w odniesieniu do stanu wyjściowego
- opis zmian właściwości fizycznych materiału wyznaczanych metodami nieniszczącymi

Opracowanie programu badań kontroli degradacji materiałów w warunkach eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

Opracowanie charakterystyk materiałów po różnych czasach eksploatacji w warunkach ekstremalnych
- makro i mikroanaliza składu chemicznego
- analiza składu fazowego
- jakościowy opis mikrostruktury materiału z wykorzystaniem mikroskopii optycznej, mikroskopii prześwietleniowej i mikroskopii skaningowej
- ilościowy opis elementów mikrostruktury
- wyznaczenia podstawowych parametrów wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i w temperaturach podwyższonych
- wyznaczenie odporności na pękanie
- pomiary twardości
- określenie współczynnika intensywności naprężeń KIc

Wyznaczenie charakterystyk materiałów po różnych czasach eksploatacji metodami nieniszczącymi
- wyznaczenie właściwości fizycznych materiału metodami ultradźwiękowymi (tłumienie i iloraz prędkości fali)
- wyznaczenie parametrów materiału do badań metodą prądów wirowych

Opracowanie zależności między wynikami badań materiałów po zmiennych stanach naprężeń a uzyskanymi w ocenie materiałów po różnych czasach eksploatacji
Wyznaczenie kryteriów oceny stopnia degradacji materiałów pod kątem przewidywalnego czasu ich dalszej eksploatacji
WSZYSTKIE PRACE KONSULTOWANE NA BIEŻĄCO Z KLIENTEM WYKONYWANE SĄ W OPARCIU O WSKAZANE NORMY KRAJOWE, EUROPEJSKIE ORAZ AMERYKAŃSKIE: EN, EN/PN, DIN. ASME, API

© Zakład Projektowania Materiałów

home :: aktualności :: badania :: przemysł :: edukacja :: szukaj :: kontakt :: mapa serwisu